webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
 • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
 • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
 • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Η σχέση προμηθευτών-καταναλωτών σύμφωνα με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας

23 Ιαν 2017
 Συνήγορος του Kαταναλωτή
Η εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας της δράσης των προμηθευτών χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Στο άμεσο χρονικό διάστημα προβλέπεται η θέση σε ισχύ του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, με τον οποίο επιδιώκεται η θέσπιση αρχών συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών και υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των καταναλωτών και η ρύθμιση των σχέσεων των προμηθευτών και των ενώσεων τους με τους καταναλωτές και τις ενώσεις τους.

Η εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας της δράσης των προμηθευτών χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Επίσης και ίσως για πρώτη φορά τίθενται κάποιες γενικές αρχές αναφορικά με την συμπεριφορά των καταναλωτών κατά τις συναλλαγές τους με του προμηθευτές.

Ο κώδικας (στην μορφή σχεδίου του τουλάχιστον) αποτελείται από 13 άρθρα με τα άρθρα 2 και 3 να αναφέρονται στις γενικές αρχές της συμπεριφοράς προμηθευτών και καταναλωτών αντίστοιχα.

Τα «πρέπει» των προμηθευτών

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην αγοραπωλησία προϊόντων & υπηρεσιών

 

Συγκεκριμένα και όσον αφορά στους προμηθευτές (αρθ 2 του Κώδικα) γίνεται ρητή αναφορά στον σεβασμό που θα πρέπει να δείχνουν στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας, στις γενικές αρχές του δικαίου και ιδιαίτερα σ αυτές της καλής πίστης, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Οι προμηθευτές θα πρέπει να :

 

 

 • Επιδεικνύουν σε κάθε συναλλαγή τους με τον καταναλωτή ευπρέπεια , εντιμότητα, επαγγελματική ευσυνειδησία, ενδιαφέρον για τα έννομα συμφέροντα του που σχετίζονται με την συγκεκριμένη συναλλαγή.
 • Παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που αποτελούνται από ασφαλή υλικά και έχουν παραχθεί με μεθόδους σύννομες με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών
 • Υπάρχει πλήρης πληροφόρηση και διαφάνεια όσον αφορά τα στοιχεία των προμηθευτών και των προϊόντων (εγγυήσεις, οδηγίες χρήσης, συντήρησης, κίνδυνοι από την χρήση κλπ) καθώς και τα αντίστοιχα κατά την κείμενη νομοθεσία έγγραφα που συνοδεύουν κάθε προϊόν ή υπηρεσία.
 • Είναι σαφή και ξεκάθαρα κατά την συναλλαγή τα εξής στοιχεία : το τίμημα ή ο τρόπος υπολογισμού του σε περίπτωση που δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τυχόν αναπροσαρμογή τιμήματος ένεκα σπουδαίου λόγου, όροι εξόφλησης, ελάχιστη διάρκεια σύμβασης και όροι ανανέωσης και παράτασης της, τυχόν ειδικοί συμβατικοί όροι, ενδεχόμενη ειδική προσφορά ή ποσοστό έκπτωσης που συνδυάζεται με την τιμή και τυχόν χρεώσεις για πρόωρη διακοπή σύμβασης,
 • Παρέχουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών εξ αποστάσεως, με ξεκάθαρο, απλό και κατανοητό τρόπο αναφέροντας παράλληλα και τις περιπτώσεις του δικαιώματος επιστροφής, αλλαγής ή υπαναχώρησης.
 •  Ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους όρους εξυπηρέτησης μετά την πώληση, τηρώντας παράλληλα κάθε υποχρέωση που απορρέει από την εγγύηση ή και την ιδιότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας.

Τι οφείλουν να κάνουν οι καταναλωτές

Από την άλλη πλευρά και οι καταναλωτές θα πρέπει να τηρούν κάποιες αρχές και να επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια κατά τις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές.

Έτσι οι καταναλωτές οφείλουν να :

 • Διαβάζουν προσεκτικά τους όρους των συμβάσεων που πρόκειται να συνάψουν με τους προμηθευτές
 • Είναι επιφυλακτικοί με την χορήγηση των προσωπικών τους δεδομένων
 • Διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συντήρησης, τις προφυλάξεις που τυχόν πρέπει να λαμβάνουν καθώς και τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
 • Ζητούν διευκρινίσεις για ότι δεν κατανοούν
 • Είναι συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι των προμηθευτών
 • Απέχουν από πράξεις δυσφήμισης προμηθευτών που έχουν ως στόχο να πλήξουν την επαγγελματική τους υπόληψη
 • Ρωτούν τον προμηθευτή για κάθε θέμα που έχουν αναφορικά με το προϊόν ή υπηρεσία που προμηθεύτηκαν
 • Ενημερώνουν, εφόσον τους ζητούνται και συναινούν ως προς αυτό, για τα στοιχεία διεύθυνσης τους και επικοινωνίας τους, καθώς και για κάθε τυχόν μεταγενέστερη μεταβολή τους.
 • Συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ευγένεια στους υπαλλήλους ή εκπροσώπους των προμηθευτών
 • Μην ασκούν καταχρηστικά τα δικαιώματα τους
 • Έχουν επαρκώς τεκμηριωμένα τα παράπονα ή τις αντιρρήσεις τους
 • Ελέγχουν αν έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από κάθε συναλλαγή που πργαμτοποιούν.

Τα άλλα άρθρα του Κώδικα

Τα υπόλοιπα άρθρα του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, κάνουν λόγο για:

 • τους γενικούς όρους των συμβάσεων, το τρόπο διατύπωσης τους και την ισορροπία που πρέπει να τηρείται ανάμεσα στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, με εκ νέου αναφορά στην καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
 • μια σειρά υποχρεώσεων που έχουν οι προμηθευτές ως προς την ενημέρωση των καταναλωτών, την χορήγηση αντιγράφων συμβάσεων, τη τήρηση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των εκάστοτε κανόνων επαγγελματικής τους δεοντολογίας, την πληρότητα των αγαθών που προσφέρουν και την πρωθύστερη την υποχρέωση του προμηθευτή να ενημερώνει επαρκώς και εγκαίρως τον καταναλωτή για την μη διαθεσιμότητα τους , την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και της απαραίτητης υποδομής ώστε να μπορεί ο εκάστοτε καταναλωτής να εξυπηρετείται χωρίς προβλήματα, την μέριμνα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών.
 • τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, την διαφάνεια που πρέπει να τις διέπει, την διαθεσιμότητα που πρέπει να επιδεικνύουν αναφορικά με την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, την υποχρέωση του καταναλωτή για δέουσα επιμέλεια και σύνεση στις συναλλαγές, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ύπαρξη θεμιτών εμπορικών και διαφημιστικών πρακτικών ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.
 • τις σχέσεις συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ενώσεων προμηθευτών με αυτές των καταναλωτών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 • Την ιδιαίτερη προστασία που πρέπει να απολαμβάνουν οι ανήλικοι κατά τις συναλλαγές τους ώστε αφενός να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, αφετέρου να διασφαλίζεται η ασφάλεια τους.
 • Τη δυνατότητα που έχουν οι καταναλωτές για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους , δυνατότητα την οποία πρέπει να πληροφορούνται από τους προμηθευτές και την ευθύνη της ανεξάρτητης αρχής, του Συνήγορου του Καταναλωτή για την εφαρμογή και την τήρηση του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Συμπερασματικά με την θέση σε ισχύ του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, επιχειρείται το «νοικοκύρεμα» των συναλλαγών στην ελεύθερη αγορά, ώστε αφενός οι προμηθευτές να μην δρουν ανεξέλεγκτοι εις βάρος των έννομων συμφερόντων των καταναλωτών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την προσωπικότητα τους, αφετέρου να μπει ένα φρένο στις καταχρηστικές συμπεριφορές των καταναλωτών, οι οποίοι κρυμμένοι πολλές φορές πίσω από την ανωνυμία κατέφευγαν σε πρακτικές που σκοπό είχαν την δυσφήμηση των προμηθευτών, σκοπός που απείχε παρασάγγας από την επιδίωξη και προστασία των συμφερόντων τους.

 

 

Video
Infographics
Ανάλυση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 • 05 Ιαν 2017
 • Web TV
 • 735 Views

Ο συνεργάτης μας Πολυχρόνης Κοκκινίδης αναλύει για το kokkinodaneio.gr όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης, που δημοσιεύθηκε στο kokkinodaneio.gr και μπορείτε να διαβάσετε εδώ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης...
Περισσότερα...
Πολίτης ζήτησε και πέτυχε την παρέμβαση του Συνήγορου του Καταναλωτή για επιστροφή διδάκτρων από κολλέγιο στο οποίο σταμάτησε να φοιτά το δεύτερο...
Περισσότερα...
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, η Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή, Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη και η Βοηθός Συνήγορος του...
Περισσότερα...
Με την οξυδερκή γνώση του νομικού, αλλά και την πείρα του Συνήγορου του Καταναλωτή, ο Λευτέρης Ζαγορίτης, σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης...
Περισσότερα...
Top