webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
 • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
 • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
 • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Φραγκάκη Κατερίνα - Σωστά βήματα - Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών Νοικοκυριά Φυσικά Πρόσωπα
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς +

26 Φεβρουαρίου 2016
(0 votes)
ΒΗΜΑ 1ο  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • Η τράπεζα επικοινωνεί με τον δανειολήπτη για ρύθμιση κόκκινων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης πέραν των 30 ημερών.
 • Ενημέρωση για τη συγκέντρωση οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη.
 • Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη στην προσπάθεια επικοινωνίας από τη μεριά της τράπεζα δύο συναπτές φορές θεωρείται ως μη συνεργάσιμος.
 • Όταν ο δανειολήπτης ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος αποκλείεται από τη ρύθμιση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Εν συνεχεία ξεκινάει η τράπεζα την εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων κατά του δανειολήπτη.
ΒΗΜΑ 2ο  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
 • Ο δανειολήπτης καταθέτει τα σχετικά οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία που του έχει ζητήσει η τράπεζα.
 • Η τράπεζα προβαίνει σε διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων.
 • Ο δανειολήπτης πρέπει να καταθέτει όλα τα στοιχεία που του ζητάει η τράπεζα και εντός της προθεσμίας που έχει ταχθεί από την τράπεζα.
 • Η τράπεζα αξιολογεί τις πληροφορίες και καταθέτει τις προτάσεις της μέσω τυποποιημένου εγγράφου πρότασης σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλά όχι περισσότερο από 6 μήνες.
ΒΗΜΑ 3ο  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
 • Οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις διάρκειας μικρότερης των 2 ετών που περιλαμβάνουν κεφαλαιοποίηση ή τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, μειωμένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων, καταβολή μόνο τόκων και περίοδο χάριτος.
 • Οι μεσοπρόθεσμες ρυθμίσεις διάρκειας μεγαλύτερης των 2 ετών που περιλαμβάνουν μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας του δανείου, διαχωρισμό ή ακόμα και μερική διαγραφή της οφειλής και λειτουργικά αναδιάρθρωση της εταιρείας αλλά και συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.
 • Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης που μπορεί να συνδυάζονται με παράδοση εμπράγματης εξασφάλισης προς την τράπεζα ή και οικειοθελή ρευστοποίηση στοιχείων. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εθελοντική παράδοση ή και εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου, διακανονισμό απαιτήσεων αλλά και ολική διαγραφή της οφειλής αν δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.
 • Αφού ο δανειολήπτης ενημερωθεί για τις προτάσεις της τράπεζας έχει προθεσμία 15 ημερών για να αποδεχθεί, να αρνηθεί ή να αντιπροτείνει γραπτώς τη θέση του.
 • Σε περίπτωση διαγραφής οφειλών υπάρχει περίοδος επιτήρησης 18 μηνών κατά την οποία ο δανειολήπτης έχει καθήκον αληθείας μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης. Ως εκ τούτου πρέπει να ενημερώσει τους πιστωτές του για να μην χάσει τη ρύθμιση.
 • Για τη διαγραφή των χρεών ο δανειολήπτης δεν πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος.
ΒΗΜΑ 4ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 • Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων συγκροτείται από ανώτερα στελέχη της τράπεζας και αποφαίνεται εντός 3 μηνών επί των ενστάσεων των δανειοληπτών
 • Η ένσταση πρέπει να είναι δικαιολογημένη
 • Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή η ένσταση γνωστοποιεί η τράπεζα τις διαρθρωτικές ενέργειες ή την αναθεωρημένη λύση και παραπέμπει την υπόθεση στο στάδιο της αξιολόγησης, ώστε να γίνει εκ νέου πρόταση από την τράπεζα.
 • Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα μόνο για μία ένσταση
ΒΗΜΑ 5ο  
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
 • Ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στη λύση της εξωδικαστικής επίλυσης μέσω διαμεσολάβησης δια του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
 • Σε περίπτωση ιδιώτη μπορεί να προσφύγει στη λύση του Ν. Κατσέλη 3869/2010.
 • Σε περίπτωση μικρής, μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης μπορεί να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών.
 • Αν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια μαζί με αυτό της ένστασης και δεν υπάρξει συμφωνία, τότε η τράπεζα έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον του εγγυητή και να εφαρμόσει τα αντίστοιχα στάδια. Αυτό ισχύει στην περίπτωση που προβλέπεται από τη σύμβαση ότι ο εγγυητής υποκαθιστά τον δανειολήπτη στις υποχρεώσεις του.
Φραγκάκη Κατερίνα

Είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, συνεργάτης του γραφείου «Θεόδωρος Φραγκάκης & Συνεργάτες» και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει λάβει μεταπτυχιακές σπουδές με «Άριστα» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Γουεστμίνστερ. Ασχολείται με αστικό και ποινικό δίκαιο. Χειρίζεται επιτυχώς υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών και αλλά και «κόκκινων» δανείων επιχειρήσεων.

Login to post comments
Top