webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
 • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
 • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
 • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών με μια ματιά απλά και κατανοητά

09 Ιαν 2017
 kokkinodaneio.gr  Κόκκινα δάνεια
O αναθεωρημένος ΚΤΔ ενδυναμώνει τον οφειλέτη ο οποίος εφόσον αξιοποιήσει κατάλληλα στοιχεία και έννοιες όπως “συνεργάσιμος δανειολήπτης” θα έχει σοβαρές πιθανότητες για την εύρεση της επιθυμητής λύσης διαχείρισης του δανειακού του προβλήματος.
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών αποσκοπεί στην δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ιδιωτών (φυσικών προσώπων, επαγγελματιών) και επιχειρήσεων προς τις τράπεζες. Επί της ουσίας είναι η μέθοδος, το πλαίσιο, βάση του οποίου οφειλέτης και τράπεζα θα επικοινωνήσουν προκειμένου να εξετάσουν τρόπους ρύθμισης, διευθέτησης, διαχείρισης, επίλυσης των καθυστερήσεων που υπάρχουν αναφορικά με την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

Με τον κώδικα θεσπίζονται οι βασικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ τράπεζας και οφειλέτη, στην αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης , ώστε κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά κάθε προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης.

Στόχος η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα σε τράπεζα και οφειλέτη

Όπως κάθε κώδικας έτσι και αυτός θέτει υποχωρήσεις και στα δύο μέρη : Όσον αφορά την πλευρά της τράπεζας, υπάρχει η υποχρέωση θέσπισης και τήρησης μιας συγκεκριμένης διαδικασίας με ορισμένο χρονικό πλαίσιο και η οποία αφορά τον τρόπο επικοινωνίας με τον οφειλέτη και ενημέρωσης τους, την αξιολόγηση των οικονομικών του στοιχείων , την εκτίμηση των δυνατοτήτων αποπληρωμής, και τη διατύπωση προτάσεων-λύσεων.

Από την άλλη πλευρά ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον εκάστοτε πιστωτή του, να παρέχει πλήρη και ειλικρινή πληροφόρηση αναφορικά με τα οικονομικά του στοιχεία και τις μεταβολές αυτών και γενικότερα να επιδεικνύει διάθεση και καλή πίστη κατά την συνεργασία του με την τράπεζα.

Ο ΚΔΤ όπως αυτός δημοσιεύθηκε αναθεωρημένος στο ΦΕΚ ΤΒ 2376 στις 02.08.2016 αποτελείται από επτά κεφάλαια :

 • Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει βασικές πληροφορίες για τις περιπτώσεις στις οποίες έχει εφαρμογή ο Κώδικας με παράλληλη αναφορά σε αυτές που εξαιρούνται της εφαρμογής του, ορισμούς ώστε να είναι ξεκάθαρο τι εννοούμε όταν μιλάμε για “λύση ρύθμισης” και ποια η διαφορά της από την “λύση οριστικής διευθέτησης”, τις γενικές αρχές           που διέπουν την σχέση τράπεζας – δανειολήπτη, τις υποχρεώσεις των τραπεζών αναφορικά με την διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων, την πολιτική και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει η τράπεζα κατά την επικοινωνία της με τον οφειλέτη και ποιος θα πρέπει να είναι ο χειρισμός σε περίπτωση μη συνεργάσιμου δανειολήπτη.
 • Τα κεφάλαια 2,3 και 4 αφορούν και την ουσία του ΚΤΔ καθότι γίνεται λεπτομερή αναφορά στην Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων , η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με τον αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο (κεφ 2), ή είναι πολύ μικρή επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας (κεφ 3) ή νομικό πρόσωπο που δεν εμπίπτει στις προηγούμενες δύο κατηγορίες (κεφ 4).

Η ΔΕΚ (Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων) για τα φυσικά πρόσωπα (κεφ 2) και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες (κεφ 3) περιλαμβάνει 5 βήματα :

 1. την επικοινωνία με τον δανειολήπτη,
 1. την συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών, 
 2. τη αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο
 3. την διατύπωση προτάσεων με κατάλληλες λύσεις για τους δανειολήπτες και 
 4. την διαδικασία εξέτασης τυχόν ενστάσεων, ενώ για τα νομικά πρόσωπα του κεφαλαίου 4 ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην υποενότητα Γενικές Αρχές του 1ου κεφαλαίου και λόγω των πιο σύνθετων απαιτήσεων διαπραγμάτευσης με συμφέροντα περισσότερων του ενός πιστωτών, να ακολουθούνται τα αντιστοίχως προβλεπόμενα στο μέρος Δ του Ν 4307/2014 (Κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων) καθώς και στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν 3588/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται αναφορά στον Εγγυητή ο οποίος έχει την ίδια θέση με τον οφειλέτη (ότι ισχύει για τον ένα, ισχύει και για τον άλλον), στην διαχείριση περίπτωσης όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός πιστωτές, με αυτόν προς τον οποίο υφίσταται η μεγαλύτερη οφειλή να έχει ρόλο διαπραγματευτή / συντονιστή έναντι των λοιπών και στον τρόπο συμμόρφωσης των τραπεζών ως προς τα προβλεπόμενα από τον ΚΔΤ.

Στα παραρτήματα του Κώδικα βρίσκουμε την Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση που έχει την υποχρεώση ο δανειολήπτης να συμπληρώσει και να παραδώσει στην τράπεζα και τους ενδεικτικούς τρόπους λύσεων, όπου αναφέρονται ενδεικτικά οι πλέον συνήθεις στη διεθνή πρακτική τύποι ρυθμίσεων και οριστικών διευθετήσεων για τον δανειολήπτη ο οποίος βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να ανταποκριθεί στους υφιστάμενους όρους της πιστοδότησης.

Ο αναθεωρημένος ΚΤΔ βελτιώθηκε προς όφελος του οφειλέτη, με τα κύρια σημεία βελτίωσης σε σχέση με τον αρχικό του 2013 (Ν.4224/2013) να είναι:

 1. η αύξηση των ημερών μετά το πέρας των οποίων ενεργοποιείται η ΔΕΚ (μετά από 60 ημέρες καθυστέρησης η τράπεζα μπορεί να στείλει γραπτή ειδοποίηση στον δανειολήπτη εντός των επόμενων 30 ημερών)
 2. οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και η υποχρέωση των τραπεζών να τις λαμβάνουν υπόψη τους κατά την διαμόρφωση της εκάστοτε πρότασης τους
 3. η κατάργηση του στενού χρονικού ορίου των 15 ημερών , μέσα στο οποίο ο δανειολήπτης έπρεπε να ανταποκριθεί τόσο ως προς την προσκόμιση των οικονομικών του στοιχείων, όσο και ως προς την απόκριση του σε πρόταση της τράπεζας
 4. η κατηγοριοποίηση των λύσεων σε ήπιες, ρυθμιστικές και οριστικές, με τις λύσεις ρύθμισης να είναι σαφώς ευνοϊκότερες από τις λύσεις οριστικής διευθέτησης και με την υποχρέωση της τράπεζας να υποβάλλει πρώτα την ήπια πρόταση ρύθμισης και εν συνεχεία να προχωρά σε πρόταση οριστικής διευθέτησης.
 5. Η κατάργηση των μη συναινετικών λύσεων που υπήρχαν στον αρχικό ΚΔΤ, και που ευνοούσαν τις τράπεζες σε βάρος του δανειολήπτη
 6. Η ύπαρξη διαπραγμάτευσης καθότι ο οφειλέτης μπορεί να αντιπροτείνει με την τράπεζα να είναι υποχρεωμένη να απαντά και έτσι να εδραιώνεται ένας διάλογος που εφόσον είναι τεκμηριωμένος , έχει σοβαρές πιθανότητες να καταλήξει και σε λύση/
 7. Η ύπαρξη Τυποποιημένου Εγγράφου Οικονομικής Κατάστασης (ΤΟΚ)
 8. Η τεκμηρίωση των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων στην οποία ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί της διαδικασίας, η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ενστάσεων και η διαφάνεια στην λειτουργίας της.
 9. Η έγγραφη ειδοποίηση περί χαρακτηρισμού του ως μη συνεργάσιμου
 10. Η δυνατότητα του οφειλέτη να ζητήσει ενημέρωση και υποστήριξη.

Συμπερασματικά ο αναθεωρημένος ΚΤΔ ενδυναμώνει τον οφειλέτη ο οποίος εφόσον αξιοποιήσει κατάλληλα στοιχεία και έννοιες όπως “συνεργάσιμος δανειολήπτης”, “εύλογες δαπάνες διαβίωσης”, είναι “διαθέσιμος για επικοινωνία” αναλαμβάνοντας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, και εκμεταλλευτεί τα μειονεκτήματα του άκαμπτου και βραδέως κινούμενου γραφειοκρατικού μηχανισμού των τραπεζών, τότε θα έχει σοβαρές πιθανότητες για την εύρεση της επιθυμητής λύσης διαχείρισης του δανειακού του προβλήματος.

Video
Infographics
Κοκκινίδης: ανάλυση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
 • 04 Ιαν 2017
 • Web TV
 • 660 Views

Ο συνεργάτης μας Πολυχρόνης Κοκκινίδης αναλύει για το kokkinodaneio.gr όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Τα «κόκκινα δάνεια» σήμερα αγγίζουν ποσοστό της τάξης του 45,1% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που εντείνει ολοένα και...
Περισσότερα...
Ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας αφήνει απροστάτευτες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Αμεα, οφειλέτες με μακροχρόνιες ασθένειες , νοητικά...
Περισσότερα...
Την αλλαγή του «μοντέλου» εξυγίανσης και πτώχευσης των επιχειρήσεων προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω των τροποποιήσεων του Πτωχευτικού Κώδικα....
Περισσότερα...
Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η σταδιακή αύξηση των καταθέσεων αποτελούν τις δύο μεγάλες στρατηγικές προτεραιότητες των τραπεζών για το...
Περισσότερα...
Top